شما در این مسیر قرار دارید

واحد مونتاژ

واحد مونتاژ

واحد مونتاژ شامل خط نیمه اتوماتیک مونتاژ جعبه فرمان پراید است این واحد مجهز به انواع جیک و فیکسچرهای تولیدی، دستگاه های مجهز کنترل ابعادی و عملکردی و نیز انبارهای مجهز ( در بدو ورود، تولید و محصول نهایی ) می باشد.

این واحد با استفاده از مهندسان، کارشناسان و پرستل زبده و متخصص درجهت ارتقاء روزافزون کیفیت جعبه فرمان گام های بلندی برداشته است.