واحد بازرگانی داخلی و خارجی

واحد بازرگانی داخلی و خارجی

در واحد بازرگانی این شرکت با بهره مندی از کارشناسان توانمند و دانش آموخته در سطوح کارشناسی و بالاتر و با استفاده از فناوری های نوین در زمینه های زیر به فعالیت می پردازد:

- انتخاب بهترین تولید کنندگان مواد اولیه در داخل و خارج از کشور

- انتخاب بهترین تولید کنندگان ابزار آلات تولیدی، کنترلی در داخل و خارج از کشور

- انتخاب بهترین تولید کنندگان اجزاء منفصله مجموعه های تولیدی خود در داخل و خارج از کشور که باعث ایجاد روابط گسترده با شرکتهای مهم در داخل و خارج از کشور گردیده است.